You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ได้จัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีภูมิความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งศาสตร์และศิลป์ ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ จึงมีการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ พญาไท จตุจักร กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี บุญชัย

- รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

- รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเรศ ใจหาญ

- ดร.พรศรี ฉิมแก้ว