You are here: Home งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของงานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

  1. จัดวางระบบ กลไก แผนงาน และกระบวนงานพัฒนา บริหาร  ติดตามและประเมินผลหลักสูตรอย่างครบวงจร
  2. จัดทำมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต สำหรับหลักสูตรทุกหลักสูตร และควบคุม กำกับ ดูแล ให้การจัดการศึกษาของคณะวิชาและวิทยาเขตสอดคล้องกับมาตรฐาน
  3. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร   เอกสารหลักสูตร  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
  4. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย