You are here: Home งานวิจัย
อีเมล พิมพ์ PDFภารกิจ/หน้าที่ของงานวิจัย

1.    จัดวางระบบและกลไกการพัฒนา ดำเนินการ และติดตามประเมินผลงานวิจัยของคณะ
2.    จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากร
3.    ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลงานวิจัยของสถาบันในการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
4.    จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย และนักวิจัย
5.    ประสานงานเพื่อแสวงหา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
6.    ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.    ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย