You are here: Home งานประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของงานประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

  1. จัดวางระบบ กลไก แผนงาน กระบวนงาน และกิจกรรมการประกันคุณภาพและการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.) ของคณะ
  2. ให้สอดคล้องกับ ระบบและ แผนปฏิบัติการของสถาบันการพลศึกษา
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ร่วมดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะในวิทยาเขต
  4. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  5. วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานและการปฏิบัติภารกิจจากการประเมินตนเอง (SAR)
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย