News image

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ... อ่านต่อ ..

News image

รหัสหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ดาวน์โหลด  รหัสหลักสูตร สถาบันกา... อ่านต่อ ..

News image

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) (การประเมินระดับหลัก... อ่านต่อ ..

News image

ประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์       นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

คณะศึกษาศาสตร์

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา

ประจำปีงบประมาณ  2558

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2558  โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและคู่มือการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม เดอะริช จ.นนทบุรี มีคณาจารย์จากสถาบันการพลศึกษาของ วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และวิทยาเขตยะลา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยจัดและให้บริการกิจกรรมโครงการ เข้าร่วมประชุม

 

 

ดาวน์โหลด  รูปประกอบโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการฯ 

 

 

 

หน้า 2 จาก 2

คณะศึกษาศาสตร์วันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • หลักสูตรที่เปิดสอน