News image

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ... อ่านต่อ ..

News image

รหัสหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา ดาวน์โหลด  รหัสหลักสูตร สถาบันกา... อ่านต่อ ..

News image

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7) (การประเมินระดับหลัก... อ่านต่อ ..

News image

ประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์       นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

คณะศึกษาศาสตร์

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

ดาวน์โหลด  คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สถาบันการพลศึกษา

 

รหัสหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา

ดาวน์โหลด  รหัสหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา

   

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)

(การประเมินระดับหลักสูตร จะใช้วิธีการตรวจ SAR จาก มคอ.7 ในระบบ CHE)

ดาวน์โหลด  แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ.7)

   

ประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

      นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมดำเนินงานบัณฑิตศึกษาสถาบันการพลศึกษา ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้กำหนดจัดการประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ โดยมี ดร.นพดล  จิรบุญดิรก เป็นประธานในการประชุมจัดทำขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์  โดยได้เชิญผู้รับผิดชอบงานโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขต  กระบี่  ชลบุรี  เชียงใหม่  สุพรรณบุรี  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม  ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมพลบดี 3 สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

   

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา หลังเลิกเรียน กิจกรรมที่ 2 

     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน กิจกรรมที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพลศึกษา 7 วิทยาเขต และอาจารย์จากโรงเรียนต้นแบบ 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 38 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนต้นแบบและอาจารย์/เจ้าหน้าที่สถาบันการพลศึกษา เรื่องการใช้คู่มือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพฯ ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 

 

   

หน้า 1 จาก 2

คณะศึกษาศาสตร์วันนี้

  • ข่าวและความเคลื่อนไหว

  • อัลบั้มภาพ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • หลักสูตรที่เปิดสอน