You are here: Home งานวิจัย
อีเมล พิมพ์ PDFภารกิจ/หน้าที่ของงานวิจัย

  1. จัดวางระบบและกลไกการพัฒนา ดำเนินการ และติดตามประเมินผลงานวิจัยของคณะ
  2. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากร
  3. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลงานวิจัยของสถาบันในการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
  4. จัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย และนักวิจัย
  5. ประสานงานเพื่อแสวงหา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก
  6. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย