You are here: Home งานธุรการ
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของงานธุรการ

 1. ตรวจสอบและลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและมอบหมายรับผิดชอบ
 2. กรองหนังสือรับ-ลงเพื่อผ่านงานไปแต่ละกลุ่มงาน
 3. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการพร้อมตรวจทานก่อนนำเสนอ
 4. เกษียณหนังสือราชการเสนอต่อผู้บังคับัญชาพิจารณา
 5. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในส่วนกลางพร้อมติดตามและประสานงานในเรื่องดังกล่าว
 6. จัดระบบงานสารบรรณในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 7. จัดพิมพ์ จัดทำและจัดเก็บหนังสือเอกสาร
 8. ดำเนินการด้านการเงิน พัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
 9. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุภายในคณะ
 10. ประสานงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในคณะ
 11. พิมพ์หนังสือเข้าและออกของคณะ
 12. แจ้งเวียนหนังสือภายในคณะ
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย