You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาและการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกดานซ์)

ด้วย สถาบันการพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬา และการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกดานซ์) เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาและแสดงความเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี นั้น ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดรูปแบบการส่งผลงานเข้าร่วมที่กำหนด ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3805 4212 หรืออีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬา