You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 6

The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action

สถาบันการพลศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รับเกียรติจากที่ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการพลศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 6 (The 6th International Conference on Sport and Exercise Science 2015: Sport and Exercise Sciences in Action) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา องค์กรกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 316 คน โดยมี นายภาษิต  พุ่มชูศรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ประธานในพิธีเปิด) พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานดังกล่าวมีวิทยากรบรรยายภายในและต่างประเทศ จำนวน 6 คน ได้แก่

1. Mr.Lutz Meissner  จากประเทศเยอรมนี บรรยายเรื่อง Strength and Conditioning in Sport Injury and Prevention

2. Asst. Prof. Dr.Anthony Beaton จากประเทศออสเตรเลีย บรรยายเรื่อง Sport Marketing in Professional Sport of University

3. Mrs.Clare  Pheasey จากประเทศอังกฤษ  บรรยายเรื่อง Applied Sport Science (Physiology) Support in Amateur and Professional Sports

4. Assoc. Prof. Dr.Junggi Hong จากประเทศเกาหลีใต้ บรรยายเรื่อง Integrated Corrective Exercises

5. Dr. Chanin Lamsam จากประเทศไทย บรรยายเรื่อง Sport and Exercise as Medicine

6. Mr.Thanakorn Srichaphan จากประเทศไทย บรรยายเรื่อง Sport Science in Sport Coaching: at the opinion

วิทยากรรับเชิญ จำนวน 1 คน ได้แก่ Asst. Prof. Dr.Naruepon  Vongjaturapat จากประเทศไทย บรรยายเรื่อง Sport and Exercise Psychology in Action  in Thailand

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 15 มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางด้านการกีฬา บริษัท ห้าง ร้าน และผู้เข้าร่วมจากสถาบันการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬา โดยมีผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ จำนวน 44 เรื่อง และผู้นำเสนอโปสเตอร์ จำนวน 16 เรื่อง