You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา

สถาบันการพลศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ ได้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการพลศึกษา เกิดความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันการพลศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากสมาคมสหกิจศึกษา และโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 79 คน ประกอบด้วย วิทยากร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีส่วนกลาง รองคณบดีประจำวิทยาเขต 17 แห่ง เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ของวิทยาเขต 17 แห่ง