You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา จะจัดตลาดนัดวิชาการ การประกวดนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการประกวดผู้นำการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูอาจารย์ได้มีเวทีในการแสดงผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทักษะในการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย ซึ่งจะจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารวิทยบริการชั้นล่าง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร