You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกวดราคาจ้างทำชุดอบอุ่นร่างกาย (warm suit) สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45