You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  icon ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

icon ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

icon ขอบเขตของงาน(TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ