You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์

พร้อมหลังคาคลุม (72.12.14.08) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม