You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการฯ