You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม (๗๒.๑๔.๑๓.๐๓ )

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)