You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF


วันที่ 23-24 มีนาคม 2553 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ให้บริการชุมชนด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนตามโครงการเยาวชนรักสุขภาพ ของ สพท.เขต 1 และเขต 3 พร้อมด้วยกิจกรรมฐานกีฬาฟุตบอลและเนตบอลที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6