You are here: Home เกี่ยวกับสถาบัน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
อีเมล พิมพ์ PDF

ปรัชญา 

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”

 

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษา

ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ”

 

พันธกิจ

1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา  นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

4.  ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม

5.  อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

6.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

7.  สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

1. ผลิตและเตรียมนักกีฬาระดับเยาวชนให้มีความสามารถถึงขีดสูงสุด

2. ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพนันทนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนา  องค์ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ

4. บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนด้านกีฬา

5. สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย