You are here: Home เกี่ยวกับสถาบัน อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อีเมล พิมพ์ PDF

 อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา พัฒนาสังคม”

 

เอกลักษณ์

“เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”